Uczniowie klas 7 i 8 uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez pana Sławka Pyrko w ramach programu profilaktycznego Patriotyzm na trzeźwo - alkohol niszczy naród.
Pan Sławek Pyrko jest profilaktykiem-praktykiem, terapeutą uzależnień, muzykiem zapraszanym do współpracy z wieloma wykonawcami, uczestnikiem wielu festiwali, gdzie prowadził panele dyskusyjne dotyczące problemów młodzieży, wykonawcą spotkań- Giżyckie Centrum Profilaktyki i Integracji Społecznej, Salezjańskie Stowarzyszenie Wychowania Młodzieży, inicjatorem wielu akcji prospołecznych, współpracownikiem poradni psychologiczno-pedagogicznej PROGRES w Białymstoku, wolontariuszem współpracującym z Białostockim Zakładem Poprawczym przy resocjalizacji osadzonych, wspierającym działaniami profilaktycznymi fundacje NOWE ZYCIE z Sopotu i WSPIERAJMY SIĘ ze Szczecina.
Cele główne programu
 1. Ograniczenie inicjowania używania substancji psychoaktywnych.
 2. Ograniczenie rozwoju intensywności używania, tj. przejścia od fazy używania eksperymentalnego do fazy używania problemowego.
 3. Zapobieganie lub opóźnianie wieku inicjacji stosowania substancji psychoaktywnych.
 4. Ograniczenie powstawania mechanizmów uzależniających.
 5. Ograniczenie powstawania mechanizmów sprzyjających powstawaniu depresji, rozpoznawanie postaw i czynników sprzyjających autoagresji, w tym prób samobójczych, wskazanie metod leczenia, uświadomienie możliwością uzależnienia lekami.
 6. Krzewienie postaw obywatelskich i patriotycznych.
Cele szczegółowe
 1. Propagowanie zdrowego stylu życia.
 2. Ukazywanie zagrożeń, jakie niosą ze sobą uzależnienia i działania autodestrukcyjne.
 3. Kształtowanie systemu wartości.
 4. Rozwijanie osobowości odbiorcy.
 5. Kształtowanie postaw asertywnych.
 6. Kształtowanie umiejętności współżycia społecznego - np. udział w wyborach.
 7. Budowanie pozytywnego obrazu siebie, właściwych przekonań i systemu wartości.
 8. Rozwój umiejętności identyfikacji własnych potrzeb i własnych możliwości, nabycie większej świadomości własnych celów życiowych i sposobów ich realizowania.
 9. Zapoznanie odbiorcy z historią dotyczącą roli kultury w walce o POLSKOŚĆ podczas zaborów i okupacji.
 10. Podkreślenie roli trzeźwości oceny i abstynencji w procesach wychowawczych kształtujących postawy patriotyczne i społeczne.
dsc02369_small.jpg dsc02371_small.jpg dsc02374_small.jpg

Strona główna